توضیحات:

بررسی اثر آج و فشار باد تایر

بررسی اثر آج و فشار باد تایر بر سرعت هیدروپلنینگ

نویسنده: boogh بوق

بررسی اثر آج و فشار باد تایر بر سرعت هیدروپلنینگ


بررسی اثر آج و فشار باد تایر بر سرعت هیدروپلنینگ

 

بررسی اثر آج بر پدیده هیدروپلنینگ

آج لاستیک به عنوان رابط بین سطح جاده و لاستیکٰ با ترکیبی از لاستیک های طبیعی و مصنوعی به عنوان لایه خارجی وظیفه محافظت از بدنه لاستیک را در برابر سایش و صدمات اتمالی بر عهده دارد.به منظور بررسی اثر آج و ابعاد آن بر پدیده هیدروپلینیگٰتعداد بیست مدل شبیه سازی شد.

نتایج حاصل نشان می دهد هر چه فاصله بین شیار های طولی و عرض شیار های طولی کمتر شود سرعت هیدروپلنینگ افزایش می یابد.هر چه عمق آج تایر افزایش یابد سرعت هیدروپلنینگ هم افزایش می یابد.در همه نمونه ها این روند قابل مشاهده است.هر چه فاصله بین شیار های عرضی و عرض شیار های عرضی افزایش یابد سرعت هیدروپلنینگ کاهش می یابد.

نتیجه گیری:

در این پژوهش ابتدا به بررسی اثر فشار باد تایر بر سرعت هیدروپلنینگ پرداته شد و سرعت هیدروپلنینگ برای تایر در فشار های مختلف باد تایر مورد ارزیابی قرار گرفت.سپس با توجه به الگوی آج تایر چندیدن مدلسازی صورت گرفت.به همین منظور به بررسی پنج عامل :فاصله بین آج هاعرضی و عمق آج تایر پرداخته شد.

  1. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد هر چه میزان فشار باد لاستیک افزایش یابد سرعت هیدروپلنینگ نیز افزایش می یابد.
  2. پس از انجام تحلیل های المان محدود مشاهده شد هر چه عمق آج لاستیک افزایش یابد سرعت هیدروپلنینگ هم افزایش می یابد.
  3. نتایج خروجی نشان می دهد که هر چه فاصله بین آج های طولی و عرض آج های طولی کمتر شود سرعت هیدروپلنینگ افزایش می یابد.
  4. پس از انجام تحلیل های المان محدود مشاهده شد هر چه فاصله بین آج های عرضی و عرض آج های عرضی افزایش یابد سرعت هیدروپلنینگ کاهش می یابد.

خرید و فروش خودرو

قیمت روز ماشین

ثبت آگهی رایگان ماشین

بوق

 

logo

 برنامه های درخواستی و یا پیشنهادی خود را به ما اطلاع دهید

درخواست/پیشنهاد
x
بت اسپات